Kateřina Jandová

Kateřina Jandová

Kateřina Jandová

of counsel

Praha

 • D +420 210 320 267
 • F +420 210 320 270
 • M +420 605 531 770
 • E jandova@nka.eu

Kateřina Jandová je of counsel pôsobiaca v pražskej pobočke našej advokátskej kancelárie.

Špecializuje sa na regulované odvetvia, najmä energetiku, na právo verejného obstarávania a štátnu pomoc. V energetike má rozsiahle skúsenosti v oblasti právnych aspektov regulácie elektroenergetiky, plynárenstva, teplárenstva a obnoviteľných zdrojov energie. Ďalej sa zameriava na spory v oblasti energetiky, vrátane správnych a súdnych konaní. V práve verejného obstarávania poskytuje komplexné právne poradenstvo ako pre obstarávateľov tak aj pre dodávateľov.

V regulovaných odvetviach poskytovala okrem iného nasledujúce právne poradenstvo:

 • národnému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy k rôznym regulačným otázkam, vrátane únijného energetického práva,
 • národnému energetickému regulátorovi k rôznym regulačným otázkam, vrátane únijného energetického práva,
 • českým prevádzkovateľom obnoviteľných zdrojov energie v sporoch s distribučnými spoločnosťami a národným regulátorom, vrátane zastupovania pred súdmi,
 • významnej českej energetickej spoločnosti v regulačných otázkach,
 • významným lesníckym spoločnostiam v regulačných otázkach v oblasti lesníctva, najmä agendy sporov pred správnymi orgánmi a súdmi.

V oblasti verejného obstarávania poskytovala Kateřina Jandová okrem iného nasledujúce právne poradenstvo:

 • verejným obstarávateľom pri komplexnej administrácii vyhlásenia verejného obstarávania,
 • dodávateľom pri podaní námietok obstarávateľovi, následnom návrhu na preskúmanie úkonov obstarávateľa Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či v nadväzujúcom súdnom konaní,
 • prednášky v oblasti verejného obstarávania.
  Referencie v oblasti štátnej pomoci zahŕňajú okrem iného nasledujúce právne poradenstvo:
 • významnej IT spoločnosti pri podaní sťažnosti Európskej komisii proti protiprávne poskytnutej štátnej pomoci,
 • prevádzkovateľovi významného kongresového centra pri analýze jeho financovania,
 • významnému strojárenskému podniku v rôznych otázkach štátnej pomoci,
 • vyššiemu samosprávnemu celku v súvislosti so zabezpečením úveru pre jeho zdravotnícke zariadenie,
 • poradenstvo mnohým mestám a obciam pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ.

Kateřina Jandová vyštudovala právo v Prahe (Mgr.), Passau a Tübingenu (LL.M.). V rokoch 1997 až 1998 pracovala na Ministerstve priemyslu a obchodu ČR v odbore práva EÚ. Od roku 1999 do 2003 bola právnou konzultantkou v spoločnosti Josef Zieleniec & Partners. V rokoch 2003 až 2008 pôsobila v pražskej pobočke advokátskej kancelárie Gleiss Lutz. Následne od roku 2009 do 2013 bola advokátkou v advokátskej kancelárii Schoenherr.

Kateřina Jandová je členom Českej advokátskej komory.

Pracuje v češtine, nemčine a angličtine.

Vzdelanie

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 1997)
Univerzita Passau (1993-1994)
Univerzita Eberhard – Karl Tübingen (LL.M. 1999)

Advokátske komory

Česká advokátska komora

Jazyky

čeština
nemčina
angličtina