Richard Maliniak

Richard Maliniak

Richard Maliniak

advokát

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 265
 • F +420 210 320 270
 • M +420 603 880 245
 • E maliniak@nka.eu

Richard Maliniak je advokátom našej advokátskej kancelárie pôsobiacim v pražskej aj bratislavskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva. V oblasti súťažného práva má rozsiahle skúsenosti s oznamovaním koncentrácií, ako aj pri zastupovaní vyšetrovaných subjektov pred národnými súťažnými orgánmi, súdmi alebo Európskou komisiou. Zameriava sa tiež na právne poradenstvo týkajúce sa štátnej pomoci, vertikálnych dohôd a na prípravu súťažných compliance programov a realizáciu compliance školení.

Referencie v súťažnom práve zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • celý rad oznámení koncentrácií podnikateľov českému a slovenskému súťažnému orgánu alebo Európskej komisii,
 • pre americkú spoločnosť v súvislosti s podozrením českého súťažného orgánu na zneužitie dominantného postavenia,
 • pre významnú slovenskú asociáciu pri vyšetrovaní slovenského súťažného orgánu pre údajnú zakázanú dohodu o výmene citlivých obchodných informácií,
 • pre nemecký koncern v jednom z najväčších vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre českú potravinársku spoločnosť v súdnom konaní týkajúcom sa údajnej protisúťažnej dohody,
 • pre celý rad spoločností v oblasti štátnej pomoci pri ohlásení novej pomoci a pri podaní sťažnosti Európskej komisii na poskytnutie neoprávnenej pomoci.

V oblasti compliance potom Richard Maliniak poskytoval napríklad nasledujúce poradenstvo:

 • pre významnú španielsku skupinu pri realizácii compliance auditu a
 • pre celý rad spoločností pri príprave a realizácii interného compliance programu.

Richard Maliniak vyštudoval právo v Brne (Mgr.) a Antverpách (certifikát z medzinárodného a európskeho práva). V našej advokátskej kancelárii pôsobí od jej založenia v roku 2013. V rokoch 2015 a 2016 vykonával stáž na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre hospodársku súťaž v Bruseli, kde sa zaoberal vymáhaním súťažného práva predovšetkým v oblasti kartelových dohôd.

Richard Maliniak je členom Českej advokátskej komory.

Pracuje v slovenčine, češtine a angličtine.

Vzdelanie

Masarykova univerzita (Mgr. 2014)
Antverpská univerzita (Certificate in International and European Legal Studies Programme, 2013)

Advokátske komory

Česká advokátska komora

Jazyky

slovenčina
čeština
angličtina