Richard Maliniak

Richard Maliniak

Richard Maliniak

counsel

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 265
 • F +420 210 320 270
 • M +420 603 880 245
 • E maliniak@nka.eu

Richard Maliniak je counsel našej advokátskej kancelárie pôsobiacim v pražskej aj bratislavskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva. V oblasti súťažného práva má rozsiahle skúsenosti s oznamovaním koncentrácií, ako aj pri zastupovaní vyšetrovaných subjektov pred národnými súťažnými orgánmi, súdmi alebo Európskou komisiou. Zameriava sa tiež na právne poradenstvo týkajúce sa štátnej pomoci, vertikálnych dohôd a na prípravu súťažných compliance programov a realizáciu compliance školení.

Referencie v súťažnom práve zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • celý rad oznámení koncentrácií podnikateľov českému a slovenskému súťažnému orgánu alebo Európskej komisii,
 • pre americkú spoločnosť v súvislosti s podozrením českého súťažného orgánu na zneužitie dominantného postavenia,
 • pre významnú slovenskú asociáciu pri vyšetrovaní slovenského súťažného orgánu pre údajnú zakázanú dohodu o výmene citlivých obchodných informácií,
 • pre nemecký koncern v jednom z najväčších vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre českú potravinársku spoločnosť v súdnom konaní týkajúcom sa údajnej protisúťažnej dohody,
 • pre celý rad spoločností v oblasti štátnej pomoci pri ohlásení novej pomoci a pri podaní sťažnosti Európskej komisii na poskytnutie neoprávnenej pomoci.

V oblasti compliance potom Richard Maliniak poskytoval napríklad nasledujúce poradenstvo:

 • pre významnú španielsku skupinu pri realizácii compliance auditu a
 • pre celý rad spoločností pri príprave a realizácii interného compliance programu.

Richard Maliniak vyštudoval právo v Brne (Mgr.), Praze (JUDr.), Berkeley (LL.M.) a Antverpách (certifikát z medzinárodného a európskeho práva). V našej advokátskej kancelárii pôsobí od jej založenia v roku 2013. V rokoch 2015 a 2016 vykonával stáž na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre hospodársku súťaž v Bruseli, kde sa zaoberal vymáhaním súťažného práva predovšetkým v oblasti kartelových dohôd.

Richard Maliniak je členom Českej advokátskej komory.

Pracuje v slovenčine, češtine a angličtine.

Vzdelanie

Kalifornská univerzita v Berkeley (LL.M. 2022)
Univerzita Karlova Praha (JUDr. 2021)
Masarykova univerzita (Mgr. 2014)
Antverpská univerzita (Certificate in International and European Legal Studies Programme, 2013)

Advokátske komory

Česká advokátska komora

Jazyky

slovenčina
čeština
angličtina